Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
Cele PDF Drukuj Email
CELE STOWARZYSZENIA
 1. Stowarzyszenie dziaajc na rzecz zrwnowaonego rozwoju obszaru gminy Drzewica uwzgldnia integracj osb marginalizowanych z lokaln spoecznoci, ochron oraz promocj rodowiska naturalnego, krajobrazu i zasobw historyczno ? kulturowych, rozwj turystyki i sportu oraz popularyzacj i rozwj produkcji wyrobw regionalnych.
 2. Stowarzyszenie ma na celu dziaanie na rzecz zrwnowaonego rozwoju poprzez:
 • aktywizacj lokalnych spoecznoci w szczeglnoci poprzez dziaania animacyjne na rzecz rodzin, solidarnoci midzypokoleniowej, dzieci, modziey i osb starszych; dotyczcych m.in. organizacji czasu wolnego dzieci i modziey, seniorw, dziaa edukacyjnych, wsppracy midzypokoleniowej, dostpu do edukacji, kultury, sztuki, rekreacji, sportu, turystyki itp.;
 • zwikszenie udziau spoecznoci lokalnych w programowaniu i zarzdzaniu rozwojem obszaru dziaania Stowarzyszenia poprzez pobudzenie i wspieranie inicjatyw oddolnych;
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wspdziaanie w rozwoju spoeczestwa obywatelskiego;
 • upowszechnianie i wymian informacji o inicjatywach zwizanych z aktywizacj ludnoci na obszarze dziaania Stowarzyszenia;
 • poprawa standardu i jakoci ycia mieszkacw obszaru objtego dziaalnoci Stowarzyszenia poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury spoecznej i technicznej oraz popraw estetyki miejscowoci oraz bezpieczestwa mieszkacw;
 • tworzenie warunkw umoliwiajcych zachowanie dziedzictwa i tosamoci kulturowej,
 • rozwijanie i promocja lokalnych zasobw: surowcw, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (pooenia geograficznego), dziedzictwa kulturowego, historycznego (tradycji), przyrodniczego, potencjau mieszkacw, inicjatyw organizacji pozarzdowych;
 • rozwijanie i promocja produktw lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz walorw turystycznych obszaru;
 • promocj i organizacj wolontariatu,
 • dziaania na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru dziaania Stowarzyszenia poprzez tworzenie alternatywnych rde dochodu dla mieszkacw;
 • tworzenie warunkw sprzyjajcych powstawaniu nowych miejsc pracy i tworzenie warunkw umoliwiajcych podjcie pracy osobom dotd pozostajcym bez pracy, a take tworzenie korzystnych warunkw do tworzenia nowych firm i rozwoju firm istniejcych, sprzyjajcych zwikszaniu potencjau osb wykluczonych lub zagroonych wykluczeniem z rynku pracy;
 • dziaania zapobiegajce zjawisku marginalizacji grup spoecznych, i przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu;
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe;
 • promowanie uczenia si przez cae ycie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • zwikszanie dostpnoci technologii informacyjno - komunikacyjnych na obszarze dziaania Stowarzyszenia oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawienie ich jakoci;
 • udzielanie wsparcia mieszkacom obszaru dziaalnoci Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektw i pozyskania rodkw na ich realizacj, w tym z programw pomocowych oraz innych projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej;
 • pozyskiwanie innych rde finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programw pomocowych oraz projektw wspfinansowanych ze rodkw publicznych i pomocowych;
 • dziaanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami w ukadzie krajowym i midzynarodowym;
 • wspieranie powstawania i dziaalnoci partnerstwa midzysektorowego; midzyregionalnego i midzynarodowego;
 • rozwj edukacji na terenach wiejskich;
 • dziaalno edukacyjn i opiniotwrcz w formie organizowania konferencji, szkole, dyskusji, prelekcji, wykadw, sympozjw, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych rodkach masowego przekazu oraz udzia w takich przedsiwziciach;
 • wspprac z organizacjami spoecznymi i zawodowymi, zakadami pracy, rodowiskami naukowymi, na rzecz realizacji zamierze Stowarzyszenia,
 • organizowanie imprez, w tym rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych, odpowiadajcych celom Stowarzyszenia i udzia w takich imprezach;
 • szkolenie czonkw Stowarzyszenia oraz wsppracownikw;
 • prowadzenie dziaalnoci wydawniczej;
 • ochron i promocj zdrowia w szczeglnoci na rzecz dzieci, modziey, osb z niepenosprawnoci i osb starszych;
 • wspprac z osobami oraz instytucjami o podobnych celach dziaania w kraju i za granic;
 • wystpowanie z wnioskami i opiniami do waciwych organw administracji publicznej, wadz, instytucji, urzdw, sdw;
 • wypowiadanie si w sprawie projektw ustaw, ktre le w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia.


ZASADY DZIAANIA STOWARZYSZENIA

1. Stowarzyszenie moe prowadzi odpatn i nieodpatn dziaalno poytku publicznego.
2. Dochd z dziaalnoci odpatnej Stowarzyszenia suy bdzie realizacji celw statutowych.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczeglnoci poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsiwzi o charakterze informacyjnym, edukacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariw, szkole, warsztatw, wizyt studyjnych, konferencji i konkursw oraz innych form przekazywania wiedzy,
b) imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak festiwale, przegldy, happeningi, festyny, targi, rajdy piesze, rajdy rowerowe, spywy kajakowe, pokazy i wystawy, zawody, turnieje itp. - sucych zwaszcza promocji regionu i podtrzymywania jego tosamoci kulturowej i tradycji narodowej,
c) dziaalnoci propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

 • opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderw, plakatw, kalendarzy, czasopism i innych publikacji
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiaw audiowizualnych,
 • tworzenie stron internetowych i ich redagowanie,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiaw o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

2) wspprac i wymian dowiadcze z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi w zakresie objtym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i midzynarodowym,
3) przygotowanie analiz, opracowa oraz gromadzenie dokumentacji,
4) wspprac i wymian dowiadcze z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi w zakresie objtym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i midzynarodowym,
5) prowadzenie innych dziaa przewidzianych dla lokalnych grup dziaania okrelonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej,
6) prowadzenie dziaalnoci na rzecz wspierania sektora maych i rednich przedsibiorstw,
7) dziaalno na rzecz rozwoju oraz wsparcia ekonomii spoecznej,
8) promocj i organizacj wolontariatu,
9) promocj zdrowia,
10) promocj dziaa na rzecz ekologii i odnawialnych rde energii,
11) wspprac z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i midzynarodowymi, ktrych dziaalno jest zbiena z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywnoci,
12) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe (w tym udzielanie dotacji) osb fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych,
4. Stowarzyszenie moe prowadzi odpatn dziaalno poytku publicznego w zakresie:
1) organizowania imprez turystycznych, wczajc wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzgldniajce transport, zakwaterowanie, wyywienie, zwiedzanie muzew, miejsc historycznych, ogldanie widowisk teatralnych, muzycznych lub sportowych,
2) prowadzenia zaj sportowych i rekreacyjnych (zajcia sportowe, zajcia gimnastyczne, kursy sztuk walki, kursy jogi, kursy slackline i inne),
3) prowadzenia zaj rozwijajcych zainteresowania i pasje,
4) prowadzenia kursw komputerowych;
5) prowadzenia kursw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
6) prowadzenia kursw jzykowych,
7) organizowania i promowania imprez, tj. targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania,
8) organizowania rnych atrakcji rekreacyjnych i rozrywkowych, takich jak spywy kajakowe, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe oraz inne.

 

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

sierpień 2020
pwścpsn
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

LGD w TVP