Lokalna Grupa Działania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
Cele PDF Drukuj Email
CELE STOWARZYSZENIA
 1. Stowarzyszenie działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru gminy Drzewica uwzględnia integrację osób marginalizowanych z lokalną społecznością, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
 2. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez:
 • aktywizację lokalnych społeczności w szczególności poprzez działania animacyjne na rzecz rodzin, solidarności międzypokoleniowej, dzieci, młodzieży i osób starszych; dotyczących m.in. organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, seniorów, działań edukacyjnych, współpracy międzypokoleniowej, dostępu do edukacji, kultury, sztuki, rekreacji, sportu, turystyki itp.;
 • zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem obszaru działania Stowarzyszenia poprzez pobudzenie i wspieranie inicjatyw oddolnych;
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze działania Stowarzyszenia;
 • poprawa standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz poprawę estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa mieszkańców;
 • tworzenie warunków umożliwiających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej,
 • rozwijanie i promocja lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (położenia geograficznego), dziedzictwa kulturowego, historycznego (tradycji), przyrodniczego, potencjału mieszkańców, inicjatyw organizacji pozarządowych;
 • rozwijanie i promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz walorów turystycznych obszaru;
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • działania na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru działania Stowarzyszenia poprzez tworzenie alternatywnych źródeł dochodu dla mieszkańców;
 • tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i tworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy, a także tworzenie korzystnych warunków do tworzenia nowych firm i rozwoju firm istniejących, sprzyjających zwiększaniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy;
 • działania zapobiegające zjawisku marginalizacji grup społecznych, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe;
 • promowanie uczenia się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • zwiększanie dostępności technologii informacyjno - komunikacyjnych na obszarze działania Stowarzyszenia oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawienie ich jakości;
 • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru działalności Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków publicznych i pomocowych;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w układzie krajowym i międzynarodowym;
 • wspieranie powstawania i działalności partnerstwa międzysektorowego; międzyregionalnego i międzynarodowego;
 • rozwój edukacji na terenach wiejskich;
 • działalność edukacyjną i opiniotwórczą w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach;
 • współpracę z organizacjami społecznymi i zawodowymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia,
 • organizowanie imprez, w tym rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach;
 • szkolenie członków Stowarzyszenia oraz współpracowników;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • ochronę i promocję zdrowia w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością i osób starszych;
 • współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą;
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów;
 • wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia.


ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służyć będzie realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)    organizowanie i finansowanie:
a)    przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
b)    imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, rajdy piesze, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, pokazy i wystawy, zawody, turnieje itp. - służących zwłaszcza promocji regionu i podtrzymywania jego tożsamości kulturowej i tradycji narodowej,
c)    działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

 • opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych publikacji
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 • tworzenie stron internetowych i ich redagowanie,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

2)    współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi  działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
3)    przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji,
4)    współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
5)    prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej,
6)    prowadzenie działalności na rzecz wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
7)    działalność na rzecz rozwoju oraz wsparcia ekonomii społecznej,
8)    promocję i organizację wolontariatu,
9)    promocję zdrowia,
10)    promocję działań na rzecz ekologii i odnawialnych źródeł energii,
11)    współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności,
12)    wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe (w tym udzielanie dotacji) osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych,
4.    Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1)    organizowania imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych lub sportowych,
2)    prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych (zajęcia sportowe, zajęcia gimnastyczne, kursy sztuk walki, kursy jogi, kursy slackline i inne),
3)    prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania i pasje,
4)    prowadzenia kursów komputerowych;
5)    prowadzenia kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
6)    prowadzenia kursów językowych,
7)    organizowania i promowania imprez, tj. targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania,
8)    organizowania różnych atrakcji rekreacyjnych i rozrywkowych, takich jak spływy kajakowe, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe oraz inne.

 

Odwiedziło nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

wrzesień 2018
pwścpsn
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

LGD w TVP